English versionwersja niemiecka

Witamy serdecznie

Strona główna

Statut PTIS

STATUT STOWARZYSZENIA
"Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej"
Spis treści:
Statut PTIS
Rozdział II: CELE i FORMY DZIAŁANIA
Rozdział III: CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA
Rozdział IV: WŁADZE TOWARZYSTWA
Rozdział V: ODDZIAŁY TERENOWE
Rozdział VI: MAJĄTEK TOWARZYSTWA
Rozdział VII: ZMIANA STATUTU.
ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA.


Statut PTIS
     Rozdział I
 POSTANOWIENA OGÓLNE

§1.
Stowarzyszenie o nazwie „Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej" zwane dalej „Towarzystwem" działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz.104 z późn. zm) oraz niniejszego Statutu. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
§2.
1. Towarzystwo obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Towarzystwo może także prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli wymaga tego prawidłowa realizacja celów Towarzystwa.
2. Siedzibą władz Towarzystwa jest Warszawa.
3. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania lub współpracować z nimi.
§3.
Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.
§4.
Towarzystwo może powoływać oddziały terenowe i inne placówki na zasadach określonych w niniejszym statucie. Oddziały terenowe i inne placówki, działają jako jednostki wewnętrzne Towarzystwa na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd Towarzystwa.
§5.
Towarzystwo używa pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji.
§6.
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Towarzystwo do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą (w ramach służących realizacji celów statutowych) oraz działalność pożytku publicznego według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
4. Dochód z działalności gospodarczej i z działalności pożytku publicznego Towarzystwa może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Towarzystwa.
5.    Towarzystwo może zatrudniać swoich Członków za wynagrodzeniem pieniężnym, posiadających odpowiednie kwalifikacje, do organizowania i prowadzenia różnych form szkoleń.
Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA
§7.
Celem Towarzystwa jest:
a. popularyzowanie wiedzy z zakresu teorii integracji sensorycznej
b. wspomaganie rodziców, wychowawców i profesjonalistów w ich działaniach na rzecz prawidłowego  rozwoju dzieci i młodzieży
c. pomoc terapeutyczna dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w przezwyciężaniu trudności wynikających z
deficytów w zakresie integracji sensorycznej.
§8.
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
a. prowadzenie szkoleń dla profesjonalistów dających im uprawnienia do przeprowadzania diagnozy i prowadzenia terapii
b. organizowanie wykładów, warsztatów oraz innych form edukacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej integracji sensorycznej
c. publikacje prasowe, książkowe oraz udział w audycjach radiowych i telewizyjnych
d. organizowanie różnych form szkoleń doskonalących dla terapeutów integracji sensorycznej
e. organizowanie konferencji w celu wymiany doświadczeń
f. pomoc terapeutyczna osobom z dysfunkcjami w zakresie integracji sensorycznej
g. współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą, których cele działalności zbliżone są do celów Towarzystwa.
      h. Organizowanie różnych form szkolenia dla lekarzy.
Rozdział III
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9.
1. Osoby należące do Towarzystwa mogą mieć status członka:
a. zwyczajnego
b. nadzwyczajnego
c. wspierającego
d. honorowego
2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być terapeuta integracji sensorycznej z uprawnieniami poświadczonymi stosownym dokumentem, obywatel Polski lub cudzoziemiec mieszkający w Polsce lub za granicą, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który przedstawi rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa i złoży deklarację członkowską wraz z kopią dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia.
3. Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia, obywatel Polski lub cudzoziemiec mieszkający w Polsce lub za granicą, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który przedstawi rekomendację  co najmniej dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa i złoży deklarację członkowską.
4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna z siedzibą w granicach Rzeczpospolitej Polskiej i poza nimi, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na cele Towarzystwa. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swego przedstawiciela.
5. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba wybitnie zasłużona w działaniach na rzecz Towarzystwa.
§10.
1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających Towarzystwa następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej bezwzględną większością głosów.
2. Uchwała o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i nadzwyczajnych wchodzi w życie z dniem opłacenia składki członkowskiej.
3. Nadanie honorowego członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej większością 3/4 głosów.
4. Założyciele Towarzystwa stają się członkami zwyczajnymi, z chwilą zarejestrowania Towarzystwa. W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 10 ust. 1.
§11.
1. Członkowi zwyczajnemu Towarzystwa przysługuje prawo do:
a. biernego prawa wyborczego
b. czynnego prawa wyborczego
c. uczestniczenia w życiu Towarzystwa
d. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących działania Towarzystwa
e. korzystania z materiałów i udziału w szkoleniach organizowanych przez Towarzystwo.
2. Członek nadzwyczajny Towarzystwa korzysta z praw przysługujących Członkowi Zwyczajnemu wymienionych w ust. 1 pkt. b) - e) z wyłączeniem kursów przeznaczonych dla terapeutów Integracji Sensorycznej.
3. Członek Wspierający Towarzystwa korzysta z praw przysługujących Członkowi Zwyczajnemu wymienionych  w ust. 1 pkt. c) - e) z wyłączeniem kursów przeznaczonych dla terapeutów Integracji Sensorycznej .
§12.
1. Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do:
a. przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa
b. dbania o dobre imię Towarzystwa
c. przestrzegania postanowień Statutu Towarzystwa, uchwał, zarządzeń, regulaminów i instrukcji władz
Towarzystwa
d. popierania i aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa,
e. sumiennego wykonywania zadań, zleconych przez władze Towarzystwa,
f. regularnego uiszczania składek członkowskich i innych opłat uchwalonych przez uprawnione do tego władze Towarzystwa.
2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt. f).
3. Formę i zakres działań członków wspierających Towarzystwo, członkowie wspierający winni określić w porozumieniu z Zarządem.
§13.
1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi
b. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
c. wykluczenia z Towarzystwa.
2. Wykluczenie z Towarzystwa może nastąpić na skutek:
a. naruszenia przez członka zapisów statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Towarzystwa
b. zalegania przez członka zwyczajnego lub nadzwyczajnego z opłatą składki członkowskiej za czas dłuższy niż pół roku
c. niewywiązywania się przez członka wspierającego ze swych obowiązków ustalonych w porozumieniu z
Zarządem
d. pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
§ 14.
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, wykluczenie członka z Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. Uchwała Zarządu w sprawie wykluczenia członka z Towarzystwa zapada większością 2/3 głosów.
2. Wykluczenie z Towarzystwa członka honorowego następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej większością 3/4 głosów.
3. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić zainteresowanych o podjęciu uchwały w przedmiocie wykluczenia członka z Towarzystwa, doręczając odpis uchwały wraz z uzasadnieniem, jeśli zostało ono sporządzone.
4. Od uchwały Zarządu wykluczającej członka z Towarzystwa przysługuje mu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie powyższe wnosi się w terminie 21 dni od daty doręczenia wykluczonemu członkowi powiadomienia o podjęciu uchwały w przedmiocie wykluczenia. Odwołanie wniesione po upływie powyższego terminu jest bezskuteczne. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie wykluczenia z Towarzystwa jest ostateczna;
§ 15.
Członkostwo w Towarzystwie nie może być przenoszone ani przekazane.
§ 16.
1. Składki członkowskie wnoszone są w okresach rocznych.
2. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd.
Rozdział IV
WŁADZE TOWARZYSTWA

§17.
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna.
§ 18.
1. Uchwały każdej z władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością w obecności co najmniej połowy liczby członków, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Głosowania każdej z władz Towarzystwa są jawne. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek uprawnionego do głosowania.

§19.
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zgromadzenie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się co najmniej raz w roku w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu danego roku kalendarzowego. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje się w przypadkach wskazanych w Statucie, lub gdy organy uprawnione do jego zwołania uznają to za wskazane.
3. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Towarzystwa. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym i nadzwyczajnym Towarzystwa. Każdemu członkowi zwyczajnemu i nadzwyczajnemu Towarzystwa na Walnym Zgromadzeniu przysługuje jeden głos.
4. Walne Zgromadzenie Członków może uchwalić regulamin swych obrad.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych, nie wcześniej jednak niż 15 minut po pierwszym terminie.

§ 20.
1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku na zasadzie przewidzianej
w ust. 3.
3. Komisja Rewizyjna albo nie mniej niż 1/3 członków zwyczajnych Towarzystwa może wnosić do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków. W razie zgłoszenia powyższego wniosku Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołane na wniosek, winno odbyć się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty zgłoszenia odpowiedniego wniosku.
4. Komisja Rewizyjna albo nie mniej niż 1/3 członków zwyczajnych Towarzystwa mogą wnosić do Zarządu o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów zwykłych wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem, w którym odbyć się ma to Zgromadzenie. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Członków należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
§21.
1. Walne Zgromadzenie Członków decyduje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji innych władz Towarzystwa. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności wymaga:
a. uchwalanie programu działania Towarzystwa
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej
c. wybieranie oraz odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej
d. udzielanie absolutorium członkom władz Towarzystwa
e. nabycie i zbycie nieruchomości
f. rozwiązanie Towarzystwa.

§22.
1. Zarząd, lub osoby przez niego upoważnione, prowadzi sprawy Towarzystwa i reprezentuje Towarzystwo wobec osób trzecich.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Towarzystwa upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
3. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Towarzystwa wobec członków Zarządu upoważniony jest pełnomocnik ustanowiony przez Walne Zgromadzenie Członków albo Komisję Rewizyjną.
4. Zarząd może uchwalić regulamin swego działania.
§23.
1. Zarząd składa się od trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków zwyczajnych Towarzystwa, większością 3/4 głosów.
2. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu mogą również wybrać ze swego grona jednego albo więcej Wiceprezesów, Sekretarza Zarządu oraz Skarbnika.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólne 3-letnie kadencje. Ta sama osoba może pełnić funkcję Prezesa Zarządu przez okres dwóch kadencji pod rząd, pozostałe funkcje w Zarządzie może pełnić przez 3 kadencje pod rząd. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani, z zastrzeżeniem ust. 1. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia Członków rozpatrującego sprawozdanie Zarządu za ostatni pełny rok kalendarzowy pełnienia przez nich funkcji.

§ 24.
1. Komisja Rewizyjna sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Towarzystwa.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, oprócz innych spraw zastrzeżonych w niniejszym Statucie, należy:
a. bieżąca kontrola działalności Towarzystwa, a w szczególności kontrola rachunkowa i finansowa
b. badanie sprawozdań finansowych
c. badanie sprawozdań Zarządu
d. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków w przedmiocie absolutorium dla członków władz Towarzystwa.
3. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków, większością 2/3 głosów, spośród członków zwyczajnych Towarzystwa. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na wspólne 3- letnie kadencje.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być w każdym czasie odwołani, z zastrzeżeniem ust. 3.
5. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia Członków rozpatrującego sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za ostatni pełny rok kalendarzowy pełnienia przez nich funkcji.
»
§ 25.
W razie zmniejszenia się w toku kadencji  składu Zarządu Towarzystwa lub Komisji Rewizyjnej poniżej minimalnej liczby członków określonej odpowiednio w § 22 ust. 1 i § 23 ust. 3 Statutu, uzupełnienie składu tych władz może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W trybie powyższym można powołać nie więcej niż połowę składu danego organu.
Rozdział V ODDZIAŁY TERENOWE
§ 26.
1. Członkowie Towarzystwa mogą łączyć się w oddziały terenowe obejmujące obszar województwa.
2. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.
3. Na wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa zamieszkałych na terenie danego województwa Walne Zebranie Członków powołuje oddział terenowy i jego Tymczasowego Przewodniczącego, który w terminie jednego miesiąca od powołania oddziału zwołuje zebranie członków Towarzystwa z danego województwa. Na zebraniu zostaje wybrany przewodniczący oddziału terenowego i jego zastępca.
4. Przewodniczący oddziału terenowego z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej 10 członków oddziału zwołuje zebranie oddziału.
5. Rejestr oddziałów terenowych prowadzi Zarząd Towarzystwa.
Rozdział VI MAJĄTEK TOWARZYSTWA
§27.
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz fundusze.
2. Majątek Towarzystwa powstaje ze:
1. składek członkowskich
2. darowizn, spadków i zapisów
3. dochodów z własnej działalności gospodarczej
4. środków z zagranicznych i krajowych funduszy celowych.
3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.
§ 28.
1. Majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Towarzystwa określa Zarząd.

Rozdział VII
ZMIANA STATUTU. ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA.
§29.
1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
        2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie zmiany statutu zapada większością 2/3 głosów  co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Towarzystwa. W przypadku niemożności uczestniczenia  Członków Stowarzyszenia w Walnym Zgromadzeniu dopuszcza się formę głosowania za pomocą udzielonego pisemnego upoważnienia, wystawionego innemu Członkowi Stowarzyszenia zgodnie ze wzorem uchwalonym przez Zarząd.

§ 30.
1. Towarzystwo rozwiązuje się na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, a także w innych przypadkach przewidzianych prawem.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie rozwiązania Towarzystwa zapada większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Towarzystwa. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków określa sposób prowadzenia likwidacji, wyznacza likwidatorów oraz określa przeznaczenie majątku Towarzystwa po jego likwidacji.
powrót drukuj