English versionwersja niemiecka

Witamy serdecznie

Strona główna

Kursy SI

 

W tej części znajdziesz informacje na temat możliwości i warunków uczestnictwa w kursach SI organizowanych pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej (PTIS), link do organizatora - zakładka 'O kursach SI' oraz wkrótce również wzory certyfikatów otrzymywane przez uczestników - zakładka 'Wzory certyfikatów'.

W szkoleniu I i II stopnia realizowanym pod auspicjami PTIS mogą uczestniczyć absolwenci studiów magisterskich w zakresie:

 • fizjoterapii
 • terapii zajęciowej
 • psychologii
 • pedagogiki specjalnej
 • pedagogiki
 • logopedii (również studia podyplomowe w zakresie logopedii realizowane po studiach z pedagogiki lub psychologii)

oraz lekarze

 

Ramowy program szkolenia I i II stopnia realizowanego pod auspicjami PTIS (230 godzin dydaktycznych)

Blok I.

I.stopień "NEUROBIOLOGICZNE PODSTAWY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ. TEORIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ" (40 godzin dydaktycznych)

Cz.1. "Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej"

 • Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej - znaczenie integracji sensorycznej w życiu człowieka
 • Podstawy neuropsychologii rozwojowej (budowa i rozwój mózgu, podstawy rozwoju psychoruchowego w 1.roku życia, zaburzenia rozwojowe)
 • Budowa i działanie bazowych systemów sensorycznych (przedsionkowego, dotykowego i proprioceptywnego) oraz wzroku, słuchu, węchu, smaku.
 • Rozwój zmysłów w wieku 0-7 lat; etapy rozwoju Integracji Sensorycznej.
 • Podstawy anatomii z fizjologią, rozwój ruchowy dziecka w pierwszym roku życia, rozwój mechanizmu odruchu postawy i jego zaburzenia, rozwój kontroli napięcia mięśniowego a rozwój integracji sensorycznej, prawidłowe i nieprawidłowe wzorce ruchowe (posturalne i motoryczne), wpływ środowiska, osobowości, odbioru zmysłowego na kształtowanie wzorca postawy, podstawy funkcjonalnego przebiegu ruchu, rozwój do 4 roku życia
   

Cz.2."Teoria Integracji Sensorycznej”

 • Teoria Integracji Sensorycznej
 • Rozwój teorii integracji sensorycznej na świecie i w Polsce.
 • Ogólne informacje o sposobie diagnozy i stosowanych testach – w Polsce i na świecie
 • Terminologia dotycząca zaburzeń SI
 • 1. Typologia pierwotna A.J.Ayres (1971)
 • 2. Typologia L.A.Miller (2000)
 • Wskaźniki deficytów przetwarzania sensorycznego
 • Prowadzenie wywiadu neurorozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem deficytów SI

Ukończenie tego szkolenia nie uprawnia do pracy terapeutycznej metodą opartą o integrację sensoryczną; uprawnia do podjęcia szkolenia IIst. w zakresie diagnozy i terapii.
 

Blok II.

II.stopień "DIAGNOZA I TERAPIA W OBSZARZE ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ" (190 godzin dydaktycznych)

Blok szczegółowy II.1 (Warsztaty):

 • Zasady obserwacji rozwoju ruchowego dziecka.
 • Podstawy kontroli motorycznej.
 • Warsztat przedsionkowy (doświadczanie sprzętów)
 • Warsztat dot. dyspraksji

Blok szczegółowy II.2 (Diagnoza):

 • Warsztaty Obserwacji Klinicznej (uczenie procedury, zasady obserwacji)
 • Warsztaty dotyczące Testów Integracji Sensorycznej (uczenie procedury)
 • Kształcenie umiejętności wyciągania wniosków klinicznych z danych z wywiadu i zgłaszanych problemów, konstruowanie hipotez badawczych i wniosków w odniesieniu do teorii integracji sensorycznej
 • Doskonalenie Obserwacji Klinicznej, wyciąganie wniosków
 • Doskonalenie umiejętności przeprowadzania Testów i obliczanie wyników
 • Omawianie nagrań z przeprowadzonych Testów Południowo-Kalifornijskich SI i obserwacji klinicznej
 • Zasady badania dziecka poniżej 4.roku życia
 • Wyciąganie wniosków klinicznych - zasady formułowania wniosków klinicznych w modelu A.J.Ayres i modelu L.J.Miller) oraz pisania diagnoz
 • Badanie dziecka na sali SI – Obserwacja Kliniczna (pokaz)
 • Omówienie wniosków z badania
 • Badanie dziecka na sali SI – Testy SI (pokaz)
 • Omówienie wniosków z badania
 • Konsultacja pisemnych diagnoz

Blok szczegółowy II.3 (Sztuka terapii SI ):

Podstawowe zasady rozpoczynania terapii SI w zależności od diagnozy:

 • Jak odróżnić poszukiwacza sensorycznego od nadpobudliwości wynikającej z nadwrażliwości sensorycznej
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami modulacji dotykowej
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami modulacji przedsionkowej
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami różnicowania sensorycznego
 • Zaburzenia posturalno-oczne
 • VBIS: przedsionkowe zaburzenia obustronnej integracji i sekwencyjności
 • Zaburzenia somatosensoryczne (Różnicowania dotykowego, propriocepcji)
 • Somatodyspraksja/dyspraksja
 • Zaburzenia różnicowania w obrębie innych zmysłów

Blok szczegółowy II.4 (Specyfika terapii SI w zespołach klinicznych):

 • Specyfika terapii osób z autyzmem
 • W przypadku dzieci z trudnościami szkolnymi
 • W przypadku dziecka z dyspraksją
 • W przypadku dzieci z zaburzeniami neurologicznymi i genetycznymi (MPDz, niepełnosprawność intelektualna, zespoły genetyczne, FASD)
 • W przypadku osób z ADHD
 • Praca metodą SI z dziećmi z dysfunkcją wzroku
 • Praca metodą SI z dziećmi z dysfunkcją słuchu
 • W rozwoju niemowląt
 • Specyfika pracy z wcześniakami

Blok szczegółowy II.5 (Sztuka terapii SI - warsztaty):

 • Ćwiczenia w grupach, budowanie planu terapii w zależności od rozpoznania
 • Praca własna na sprzętach – w parach i małych grupach
 • Praca z zaproszonym dzieckiem
 • Omówienie nagrań z zajęć z dzieckiem

Blok szczegółowy II.6

Egzamin – ustny pokazujący rozumienie podstaw i założeń Integracji Sensorycznej oraz przedstawienie nagrań z diagnozy i planu terapii.

 

Zrealizowanie pełnego szkolenia I i IIst (łącznie) w zakresie metody pracy terapeutycznej wg Integracji Sensorycznej (z wykorzystaniem koncepcji A.J.Ayres i L.J.Miller) nadaje uprawnienia do:

 • diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej (przetwarzania sensorycznego) z wykorzystaniem: Procedury Obserwacji Klinicznej, obserwacji swobodnej aktywności i zabawy, prób klinicznych, Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej
 • konstruowania planu i prowadzenia interwencji terapeutycznej z wykorzystaniem podejścia wg Integracji Sensorycznej

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ REALIZOWANYCH POD AUSPICJAMI PTIS ZAKŁADA (min.330 godzin dydaktycznych + min.40 godzin stażu):

1. Realizację programu (230 godzin) kursu I. i II.stopnia wg programu PTIS

2. Realizację dodatkowych modułów (100 godzin) w obszarach:

 • Obserwacja aktywności motorycznych dziecka, ocena ruchu i napięcia mięśniowego
 • Prowadzenie wywiadu neurorozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem deficytów SI
 • Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 rż.
 • SI a regulacja autonomicznego układu nerwowego, neuropsychologia emocji
 • Słuch - budowa i fizjologia, przetwarzanie słuchowe, dysfunkcje i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka (percepcja słuchowa, mowa i komunikacja, nadwrażliwość słuchowa, zaburzenia przetwarzania słuchowego a trudności szkolne); stymulacja słuchowa w przebiegu terapii, terapia SI a treningi słuchowe (przegląd i ich znaczenie)
 • System wzrokowy - budowa i fizjologia, rozwój percepcji wzrokowej, dysfunkcje w zakresie przetwarzania wzrokowego, wady i choroby oczy, ich wpływ na funkcjonowanie człowieka; trudności szkolne a problemy motoryki oczu; włączanie stymulacji wzrokowej w proces terapeutyczny
 • Rozwój lateralizacji - mapa ciała a schemat ciała, syndrom KiSS/KID - wpływ asymetrii na rozwój i funkcjonowanie człowieka, trudności szkolnych dzieci
 • Znaczenie odruchów w życiu człowieka - podział, rozwój, zmienność w trakcie rozwoju (podstawowe informacje)
 • Terapia SI u dzieci z zaburzeniami mowy - rozwój mowy i komunikacji, klasyfikacja zaburzeń mowy; zaburzenia mowy w aspekcie trudności szkolnych i zaburzeń zachowania (SLI, zaburzenia semantyczno-pragmatyczne, alternatywne formy komunikacji)
 • Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności pokarmowe; nadwrażliwość sfery oralnej
 • Kwestionariusz sensoryczno-motoryczny (Lynn A. Balzer-Martin) - omówienie, ocena
 • Dieta sensoryczna jako zindywidualizowany program wsparcia codziennego funkcjonowania (szkoła, dom); Masaż Wilbarger, inne stymulacje taktylne
 • Rola rodziców w terapii dziecka; współpraca z rodziną (wywiad diagnostyczny, omawianie diagnozy z rodzicami, współpraca w trakcie terapie - zalecenia terapeutyczne, wychowawcze; jak współpracować z rodzicami dziecka).
 • Dziecko z SPD - jak funkcjonuje w życiu codziennym, dom, przedszkole, szkoła.Wspomagania i nauka czynności samoobsługowych
 • Zasady współpracy wielospecjalistycznej
 • Oddziaływanie niedyrektywne w terapii SI. Terapia niedyrektywna zasady prowadzenia, historia, zastosowanie podczas terapii SI. Komunikacja z pacjentem podczas terapii
 • Sensozabawy - zabawy rozwijające zmysły. Tworzenie pomocy sensorycznych podczas zajęć z dziećmi. Jedna zabawa kilka zmysłów. Sensoryczne brudasy - tworzymy sensoryczne masy i substancj

3. Minimum 40 godzin stażu w wybranych gabinetach prowadzących terapię metodą integracji sensorycznej

 

 

CERTYFIKOWANYCH TERAPEUTÓW SI ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ WARSZTATÓW I KURSÓW ROZWIJAJĄCYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADCE  "WARSZTATY".

 

 

powrót drukuj