English versionwersja niemiecka

Witamy serdecznie

Strona główna

Staże SI

Informujemy, iż w związku z pytaniami kierowanymi do zarządu Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej dotyczącymi możliwości odbycia stażów organizowanych pod auspicjami PTIS, dnia 28.01.2010r. zarząd PTIS  uchwalił poniższe zasady organizowania stażów terapeutycznych dla terapeutów SI pod auspicjami PTIS.

Terapeutów SI-członków PTIS zachęcamy do współpracy.

1. Na staż terapeutyczny z zakresu diagnozy i terapii SI mają prawo przyjmować wyłącznie rekomendowani terapeuci SI PTIS w ramach rekomendowanej kategorii.
2. Do stażu mogą przystąpić członkowie zwyczajni  Polskiego Towarzystwa Integracji  Sensorycznej, czyli terapeuci SI-członkowie PTIS.
3. Minimum godz. stażu – 20 x 60min. (obserwacja, asystowanie,  omawianie pracy terapeutycznej). PTIS nie określa górnej granicy trwania stażu.
4. Stażysta zobligowany są wpłacić przed rozpoczęciem stażu na konto PTIS 50 zł opłaty manipulacyjnej.
5. Koszt i czas trwania stażu określa terapeuta przyjmujący na staż (minimum 20 godz. x 60 min.). Rozliczenie odbywa się pomiędzy zainteresowanymi stronami bez udziału i  ingerencji PTIS, który nie pobiera żadnych dodatkowych opłat poza w/w opłatą kwalifikacyjną.
6. Osoba przyjmująca na staż zobligowana jest dostarczyć do zarządu PTIS kartę stażu wg wzoru ustalonego przez zarząd PTIS.
7. Stażysta po zakończeniu stażu otrzymuje zaświadczenie PTIS potwierdzające odbycie stażu w ilości godzin potwierdzonej kartą stażu (minimum 20 godz.x60 min.)
8. Terapeuta przyjmujący na staż (poza korzyściami finansowymi) ma prawo posługiwać się Oświadczeniem PTIS:
 “Terapeuta SI rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej w zakresie diagnozy i terapii SI dzieci w wieku ......./dorosłych  mający prawo przyjmować na staż SI diagnostyczno-terapeutyczny w w/w kategorii.”
9. Członkowie PTIS nie mają prawa przyjmować na staże z zakresu diagnozy i terapii SI, inne niż te odbywające się wg ustalonych zasad przez zarząd PTIS. W przypadku niesubordynacji członek PTIS może zostać wykluczony z Towarzystwa w myśl zapisów statutu PTIS.

Rozdział III
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§12.
1. Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do:
a. przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa
b. dbania o dobre imię Towarzystwa
c. przestrzegania postanowień Statutu Towarzystwa, uchwał, zarządzeń, regulaminów i instrukcji władz Towarzystwa
§13.
1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
      (…)
      c. wykluczenia z Towarzystwa.
2. Wykluczenie z Towarzystwa może nastąpić na skutek:
a. naruszenia przez członka zapisów statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Towarzystwa

                (…)

OBOWIĄZKI STAŻYSTY
1. Zachowanie tajemnicy zawodowej
2. Punktualność, rzetelność i sumienność
3. Dokonanie opłaty manipulacyjnej na konto PTIS w wysokości 50 zł przed rozpoczęciem stażu.

OBOWIĄZKI TERAPEUTY PRZYJMUJĄCEGO NA STAŻ
1. Zgłoszenie stażu do zarządu PTIS
2. Dostarczenie karty stażu (wg ustalonego przez zarząd  wzoru)
3. Dostarczenie ewaluacji stażu dokonanej przez stażystę

PRAWA STAŻYSTY
1.Otrzymanie zaświadczenia PTIS potwierdzającego odbycie stażu w ilości godzin zawartej w karcie stażu (minimum 20 godz.x60 min.)

 PRAWA TERAPEUTY PRZYJMUJĄCEGO NA STAŻ
1. Prawo do posługiwania się Oświadczeniem PTIS
  “Terapeuta SI rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej w zakresie diagnozy i terapii SI dzieci w wieku ......./dorosłych  mający prawo przyjmować na staż SI diagnostyczno-terapeutyczny w w/w kategorii.”


powrót drukuj