English versionwersja niemiecka

Witamy serdecznie

Strona główna

O kursach SI

           Informujemy, iż dnia  04.12.2009 zarząd PTIS dokonał zmian programowych kursów SI organizowanych pod auspicjami PTIS, na które nabór rozpoczął się po 04.12.2009r.
Zmiany te spowodowane są opracowaniem w USA, będących kolebką SI, wytycznych dotyczących Integracji Sensorycznej wg Ayres. Mają one na celu zapewnienie czystości tej metody,  określając czym jest Integracja Sensoryczna wg Ayres. Główne jej elementy zostały przedstawione poniżej.  

Obecnie stroną organizacyjną kursów zajmuje się firma SInet Edukacja i Terapia www.integracjasensoryczna.com.pl oraz firma Olicon Sp.z o.o. www.fizjoterapiadzieci.pl

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI DOTYCZĄCYMI TERMINÓW, CEN KURSÓW ITP. NA W/W PODANYCH STRONACH. NIE UDZIELAMY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SZCZEGÓŁÓW ORGANIZACYJNYCH KURSÓW SI. .

GŁÓWNE ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ WG AYRES
opracowane przez
PARHAM, COHN, SPITZER, KOOMAR, MILLER, BURKE, BRETT-GREEN, MAILOUX,
MAY-BENSON, ROLEY, SCHAAF, SCHOEN, SUMMERS;

• Może być prowadzona wyłącznie przez osobę wykwalifikowaną
 (terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, logopeda);
- w Polsce kompetencje zawodowe różnią się od amerykańskich, dlatego   dopuszczamy do kursów SI,  w ślad za decyzją Violet Maas,  również inne grupy zawodowe, co pociąga za sobą dostosowanie programu szkoleń do ich potrzeb, przyp. Małgorzata Karga.
• Ukierunkowana na rodzinę, oparta na pełnej diagnozie i interpretacji Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego  SPD (dawniej Zaburzeń SI), we współpracy z osobami ważnymi dla pacjenta, z przestrzeganiem etyki zawodowej,
• Zapewnienie bezpieczeństwa,
• Zapewnienie aktywności  wielozmysłowych,
• Zapewnienie aktywności  'w sam raz', prowokowanie 'somatosensorycznej reakcji adaptacyjnej'
• Współpraca dziecka/pacjenta  przy wyborze, planowaniu aktywności,
• Wspomaganie samodzielnej organizacji zachowania pacjenta,
• Zapewnienie optymalnego poziomu pobudzenia,
• Tworzenie atmosfery zabawy (motywacja, przyjemność),
• Zapewnienie sukcesu – sukces w aktywności jest  nagrodą samą w sobie,
• Organizacja gabinetu w celu zwiększenia  zaangażowania pacjenta,
• Tworzenie atmosfery zaufania, szacunku i bezpieczeństwa emocjonalnego pacjenta.

           Staramy się, aby kursy SI organizowane pod auspicjami PTIS zapewniały optymalne przygotowanie terapeutów stosujących metodę SI w/w wytycznych.
Pragniemy wyjaśnić, iż w Polsce w ślad za działaniami Violet Maas dopuszcza się do uzyskania uprawnień terapeuty SI poza terapeutami zajęciowymi, fizjoterapeutami oraz logopedami również inne grupy zawodowe np. psychologów czy pedagogów. Nie mają oni jednak  wystarczającego przygotowania akademickiego z zakresu neurofizjologii oraz wiedzy o ruchu (jego rozwoju, jakości, nieprawidłowości,) zapewniającego odpowiednie i optymalne dla pacjenta stosowanie metody SI. 
  Z tego powodu program kursów rozbudowany został o dodatkowy moduł o ruchu prowadzony przez fizjoterapeutów-instruktorów lub terapeutów SI (spostrzegany jako wartościowy również przez uczestników-fizjoterapeutów) oraz o moduł na temat udanej komunikacji z dzieckiem prowadzony przez trenera/superwizora metody VIT (Wideotrening Komunikacji).
Program kursu został opracowany w taki sposób, aby zapewnić optymalne przygotowanie przyszłych terapeutów SI do pracy metodą Integracji Sensorycznej wg Ayres .
W celu weryfikacji  podstawowych umiejętności z zakresu diagnozy i terapii SI, przed uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI,  wprowadziliśmy poza istniejącym egzaminem , indywidualne zaliczenie prac (nagranie z diagnozy i terapii, weryfikacja pisemnej diagnozy, planu terapii, diety sensorycznej, wskazówek/zaleceń dla rodziców/nauczycieli itp.)
Aby zachować uzyskany certyfikat terapeuta SI zobligowany jest raz na 3 lata uczestniczyć w kursie lub warsztatach rozwijających z zakresu diagnozy/ terapii SI.

Poniżej przedstawiamy nowe warunki kursów SI.

WARUNKI UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ TERAPEUTY SI
NA KURSACH ORGANIZOWANYCH POD AUSPICJAMI
Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej

Obecnie stroną organizacyjną kursów zajmuje się firma SInet Edukacja i Terapia www.integracjasensoryczna.com.pl oraz firma Olicon Sp.z o.o. www.fizjoterapiadzieci.pl

KURS SI I STOPNIA

1. W kursie mogą uczestniczyć, posiadając tytuł magistra, technika lub licencjat: fizjoterapeuci, lekarze, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, absolwenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni, terapeuci zajęciowi.


KURS SI II STOPNIA

1. W kursie mogą brać udział osoby, które ukończyły kurs SI I stopnia prowadzony przez instruktorów SI współpracujących z PTIS (uchwała z dnia 17.10.2008, obecnie Liliana Klimont i Małgorzata Karga) i posiadają minimum roczną praktykę w indywidualnej pracy terapeutycznej (jeden na jeden) w ramach wykonywanego zawodu (nie SI). Doświadczenie musi być udokumentowane zaświadczeniem z miejsca pracy.

2. Kandydaci przed przystąpieniem do kursu SI II stopnia zobligowani są do opanowania wiedzy z zakresu neurofizjologii, rozwoju psychoruchowego (zgodnie z podaną literaturą) oraz zagadnień SI z zakresu kursu SI I stopnia.

3.Warunki kwalifikacji (rejestracja, opłaty i zwroty opłat) określane są przez organizatora z ramienia PTIS.

4. Obecnie stroną organizacyjną kursów zajmuje się firma SInet Edukacja i Terapia www.integracjasensoryczna.com.pl oraz firma Olicon Sp.z o.o. www.fizjoterapiadzieci.pl

5. Kurs składa się z trzech części. Każda z części oddzielona jest określonym czasem na przygotowanie prac szkoleniowo-zaliczeniowych.
Część I
Zagadnienia diagnozy i terapii SI

Część II
Kontynuacja zagadnień diagnozy terapii SI
Warunkiem przystąpienia do drugiej części kursu SI II stopnia jest przygotowanie pracy z diagnozy SI wg warunków określonych przez instruktorów SI prowadzących kurs (m.in. nagranie określonych fragmentów diagnozy SI- wybranych prób Arkusza Obserwacji Klinicznej, Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej, fragmentów spontanicznej i ukierunkowanej aktywności dziecka ).
Na drugiej części odbywa się egzamin teoretyczno-praktyczny przeprowadzany przez instruktorów SI z zakresu zdobytej wiedzy oraz umiejętności przeprowadzania Arkusza Obserwacji Klinicznej i Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej.

Część III
Trzecia część kursu to 2 indywidualne spotkania (tego samego dnia) instruktora SI z uczestnikiem w celu omówienia jego prac zaliczeniowych z diagnozy i terapii SI. Kursanci łączeni będą w pary, by móc uczestniczyć tego samego dnia w omawianiu pracy innej osoby. Terminy spotkań  ustalane będą indywidualnie. Do trzeciej części uczestnik musi przystąpić w okresie nie przekraczającym 8 miesięcy od daty zakończenia drugiej części kursu SI II stopnia.
 W razie potrzeby dopuszcza się dodatkowe spotkania, do wyboru przez kursanta, z tym samym bądź innym instruktorem SI PTIS oraz superwizorem metody VIT (Wideotrening Komunikacji).

7. Uczestnik kursu, który spełni w/w warunki i uzyska ocenę pozytywną z egzaminu i prac zaliczeniowych otrzymuje CERTYFIKAT Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej (Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego-SPD) oraz zostaje umieszczony w bazie certyfikowanych terapeutów SI na stronie PTIS.

8. Osoba, która nie zaliczy prac zaliczeniowych lub nie zda egzaminu zobligowana jest, w ciągu 8 miesięcy od daty zakończenia drugiej części kursu SI II stopnia, do dopełnienia formalności. W przypadku braku ich spełnienia, a chęci uzyskania certyfikatu terapeuty SI, wymagane jest powtórne uczestnictwo w kursie SI II stopnia.

9. Osoby otrzymujące CERTYFIKAT Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej SPD (dotyczy osób, których nabór na kurs SI II stopnia rozpoczął się po styczniu 2010)  zobligowane są do uczestniczenia raz na 3 lata w kursie lub warsztatach rozwijających z zakresu diagnozy i terapii SI prowadzonych pod auspicjami PTIS lub przez organizacje z nim współpracujące (w ostatnim przypadku konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o uczestnictwie w kursie).  Warunki kursów rozwijających określa zarząd PTIS. Brak uczestnictwa w kursie rozwijającym spowoduje anulowanie uprawnień do prowadzenia diagnozy i terapii SI  oraz usunięcie nazwiska terapeuty z bazy certyfikowanych terapeutów SI na stronie PTIS.

 

 

 

powrót drukuj